Vlastnosti elektrotechnických značek

Každá značka může obsahovat číslo (podle normy), implicitní referenci, implicitní typ a poznámku. Pokud je značka otevřena (dvojklikem na značce), lze nastavit tyto hodnoty v Nastavení programu (F12) - Značka.

nastavení vlastností značky

Číslo je údaj o normě ve tvaru norma:číslo, například ČSN EN 60617: 04-01-01

Výchozí reference je označení typu značky, např. R pro rezistor, C pro kondenzátor, T pro tranzistor atd. které bude použito po vložení značky do schématu. Reference se budou při vložení značky do výkresu automaticky číslovat.

Výchozí typ je určení elektrických vlastností značky, např. odpor v W, kapacita v pF, u tranzistoru konkrétní typ atd. Tato hodnota bude použita ve schématu jako implicitní, později je možné ji změnit. Pokud tato hodnota není vyplněna, nebudou ve schématu reference a typ značky viditelné.

Poznámka - zde je možno uvést libovolnou poznámku.

Funkce - funkce značky je důležitá pro správné fungování programu.

Velikost pracovní plochy

Pokud vytváříte větší značky, můžete si zde zvolit vyšší hodnotu. Pro popisová pole se použije dvojnásobná hodnota než kterou zde uvedete.

Příklad viditelnosti reference a typu:

U rezistoru zadáte (v editoru značek) referenci "R" a typ "10K". V editoru schémat budete vkládat rezistory, první bude "R1", "10K", druhý bude "R2", "10K" atd. Reference i typ budou viditelné. Hodnoty pak změníte podle skutečné potřeby.

U ukostření zadáte referenci "zem", typ necháte prázdný. V editoru schémat budete vkládat ukostření, první bude "zem1", druhé "zem2" atd. Reference ani typ nebudou viditelné, protože nebyla vyplněna reference.

Výchozí reference a typ

Výchozí reference a typy značek můžete snadno nastavit pomocí nástroje Konfigurace knihovny. Vyberte příkaz menu Soubor - Konfigurace knihovny. Vyberte kartu Značky. V levé části vyberte skupinu značek. V pravé části zadejte výchozí referenci a typ pro danou značku. Po dokončení změn vyvolejte příkaz menu Zobrazit - Znovu načíst položky.