Vlastnosti elektrotechnických značek

Každá značka může obsahovat číslo (podle normy), implicitní referenci, implicitní typ a poznámku. Pokud je značka otevřena (dvojklikem na značce), lze nastavit tyto hodnoty v Nastavení programu (F12) - Značka.

 

Číslo je údaj o normě, kde je tvar značky normalizován a čísle značky v této normě. Tento údaj slouží pouze pro orientaci a není povinný. Je uváděn ve tvaru norma:číslo, například ČSN EN 60617: 04-01-01

Výchozí reference je označení typu značky, např. R pro rezistor, C pro kondenzátor, T pro tranzistor atd. které bude použito po vložení značky do schématu. Reference se budou při vložení značky do výkresu automaticky číslovat.

Výchozí typ je určení elektrických vlastností značky, např. odpor v W, kapacita v pF, u tranzistoru konkrétní typ atd. Tato hodnota bude použita ve schématu jako implicitní, později je možné ji změnit. Pokud tato hodnota není vyplněna, nebudou ve schématu reference a typ značky viditelné.

Poznámka - zde je možno uvést libovolnou poznámku. 


Příklad:

U rezistoru zadáte (v editoru značek) referenci "R" a typ "10K". V editoru schémat budete vkládat rezistory, první bude "R1", "10K", druhý bude "R2", "10K" atd. Reference i typ budou viditelné. Hodnoty pak změníte podle skutečné potřeby.

U ukostření zadáte referenci "zem", typ necháte prázdný. V editoru schémat budete vkládat ukostření, první bude "zem1", druhé "zem2" atd. Reference ani typ nebudou viditelné, protože nebyla vyplněna reference.

Výchozí reference a typ

Výchozí reference a typy značek můžete snadno nastavit pomocí nástroje Konfigurace knihovny. Vyberte příkaz menu Soubor - Konfigurace knihovny. Vyberte kartu Značky. V levé části vyberte skupinu značek. V pravé části zadejte výchozí referenci a typ pro danou značku. Po dokončení změn vyvolejte příkaz menu Zobrazit - Znovu načíst položky.