Kreslení grafických objektů

Grafické objekty slouží k znázornění doplňujících částí elektrických zařízení, jako jsou mechanické vazby, ohraničení funkčních celků, znázornění mechanických součástí atd.

Kreslení grafických objektů se spustí některým z příkazů v menu Nakreslit, nebo stiskem tlačítka na nástrojové liště.

   Čára

Po volbě tohoto příkazu klikněte levé tlačítko myši v místě, kde má čára začínat, přemístěte ukazatel myši na místo koncového bodu čáry a stiskněte levé tlačítko myši. Nyní můžete buď nakreslit další čáru, nebo přejít do výběrového režimu.

   Lomená čára

Po volbě tohoto příkazu klikněte levé tlačítko myši v místě, kde má čára začínat, přemístěte ukazatel myši na místo dalšího bodu čáry, stiskněte levé tlačítko myši a tímto postupem nakreslete celou čáru. Nepovedenou odbočku můžete vzít zpět klávesou Backspace. Čáru ukončíte stiskem klávesy Esc.

   Křivka

Tato funkce umožňuje nakreslit jednu nebo několik na sebe navazujících Bezierových křivek. Křivky jsou na sebe automaticky navazovány tak, aby jejich spojení bylo plynulé.

Po volbě tohoto příkazu klikněte levé tlačítko myši v místě, kde má křivka začínat, přemístěte ukazatel myši na místo dalšího bodu křivky, stiskněte levé tlačítko myši a tímto postupem nakreslete celou křivku. Křivku ukončíte stiskem klávesy Esc.

Tvar Bezierovy křivky je určen čtyřmi body: dva koncové body a dva řídící. Konce křivky jsou určeny koncovými body. Tvar křivky je dále ovlivněn řídícími body, které fungují jako magnety, které svojí polohou a vzdáleností od koncových bodů tvarují křivku, která tak může nabývat nejrůznější tvary.

   Obdélník

Po volbě tohoto příkazu klikněte levé tlačítko myši v místě, kde má být levý horní roh obdélníku, přemístěte ukazatel myši na pravý dolní roh a stiskněte levé tlačítko myši. Nyní můžete buď nakreslit další obdélník, nebo přejít do výběrového režimu.

   Zaoblený obdélník

Postup je stejný jako u obdélníku, ale je zde ještě třetí bod, kterým se řídí zaoblenost obdélníku.

           Oblouk, kruhová úseč a kruhová výseč

Postup je stejný jako u obdélníku, ale je zde ještě třeba nastavit úhly pro počáteční a koncový úhel oblouku. Hodnoty úhlů nastavte v panelu Vlastnosti v desetinách stupně.

 

   Elipsa

Postup je stejný jako u obdélníku - místo obdélníku se vykreslí elipsa vepsaná do obdélníku.

   Polygon

Kreslí polygon - mnohoúhelník.

Po volbě tohoto příkazu klikněte levé tlačítko myši v místě, kde má polygon začínat, přemístěte ukazatel myši na místo dalšího bodu, který ohraničuje polygon, stiskněte levé tlačítko myši a tímto postupem nakreslete celý polygon. Polygon ukončíte stiskem klávesy Esc.

   Vývod

Vývod lze vložit pouze při editaci značek (dokument .ppd). Je definován jedním bodem. Pro lepší názornost je tento bod zobrazen červeně a pokud je vývod právě aktivní je červená tečka větší.

Jak nakreslit šipku

Nakreslete čáru, beziérovu křivku nebo oblouk. Vyberte typ šipky v panelu Vlastnosti. Směr šipky můžete změnit kliknutím na odkaz otočit šipku v dolní části panelu Vlastnosti.

Pravoúhlé kreslení

Pokud během kreslení čar přidržíte klávesu Ctrl, čáry se kreslí vodorovně, svisle nebo pod úhlem 45°. Obdélníky a elipsy jsou v tomto režimu kresleny jako čtverce a kruhy.

Možnost přidat nebo ubrat body čáry nebo polygonu

Tato funkce umožňuje přidat nebo ubrat bod čáry nebo polygonu.

ubrat bodpřidat bod

Postup:

  • Vyberte čáru nebo polygon.
  • Vyberte příkaz menu Nakreslit - Přidat nebo ubrat body.
  • Kliknutím na hraně čáry přidejte bod (A).
  • Kliknutím na uzlu čáry odeberte bod (B).
  • Klávesou Esc se vraťte do režimu Výběr.

Rovnoměrná úprava řídících bodů beziérovy křivky

úprava řídících bodů beziérovy křivky

Pokud je při posouvání řídících bodů beziérovy křivky stisknuta klávesa Ctrl, program posouvá protilehlý řídící bod tak, aby byl oblouk plynulý.