Klávesové zkratky

Pro urychlení práce s programem můžete používat tyto klávesové zkratky:

Zkratka Ikona Příkaz menu
Ctrl + A   Upravit - Vybrat vše
Ctrl + B Upravit - Kopírovat do zásobníku jako obrázek
Ctrl + C Upravit - Kopírovat
Ctrl + N Soubor - Nový
Ctrl + O Soubor - Otevřít
Ctrl + P Soubor - Tisk
Ctrl + S Soubor - Uložit
Shift + S   Soubor - Uložit jako
Ctrl + V Upravit - Vložit
Ctrl + W   Zavřít aktuální soubor
Ctrl + X Upravit - Vyjmout
Ctrl + Z Upravit - Zpět
* na numerické klávesnici   Zobrazit - Vycentrovat pracovní plochu
+ na numerické klávesnici Zobrazit - Přiblížit
- na numerické klávesnici Zobrazit - Oddálit
F1   Nápověda
F4   Přepnout vrstvu
F5   Překreslit seznam značek v editoru schémat
F12 Soubor - Nastavení
B Nakreslit - Křivka
C Nakreslit - Kruh
E Nakreslit - Elipsa 
G Nakreslit - Polygon
H Vložit - Hradlo
K   Vložit - Kabel
L Nakreslit - Lomená čára
M   Zobrazit - Mřížka
N Vložit - Nápis
R Nakreslit - Obdélník
S Vložit - Spoj
T   Vložit - Text
U Nakreslit - Úsečka
Z Nakreslit - Zaoblený obdélník
Esc Přechod do výběrového režimu
mezerník   hledání značek
backspace (zpět)   zruší poslední úsek během kreslení spoje nebo čáry

 
přehled ovládání programu myší a klávesnicí:
pravé tlačítko myši + pohyb myší posun plochy dokumentu
Shift + posun objektů myší posun mimo rastr
Ctrl + posun objektů myší klonování
Ctrl + Shift + kliknutí přidání nebo odebrání objektu mezi/z vybraných
kolečko myši zoom
Shift + kolečko myši vodorovný posun výkresu
Ctrl + kolečko myši svislý posun výkresu
Ctrl + Shift + kolečko myši plynulý zoom
Ctrl během kreslení obdélníků, elips a čar pravoúhlý režim
stisk kurzorových kláves (šipek) posun vybraných objektů o 0,1 mm