Obchodní a licenční podmínky

1Úvod a definice

1.1Než začnete Software používat, přečtete si pozorně tyto Podmínky a všechny ostatní dokumenty, na které zde odkazujeme. Odesláním objednávkového formuláře na Webových stránkách nebo zahájením užívání Software s Námi uzavíráte Smlouvu. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Software používat.

1.2.        Zájmena s velkými písmeny „My“, „Nás“ a „Naše“ označují Václava Jedličku, fyzickou osobu podnikající dle práva České republiky, se sídlem na adrese Blattného 2336/1, 158 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika, IČO: 625 93 382.

1.3.        Zájmena „vy“ a "vaše" se vztahují k vám jako uživateli Software, přičemž pro účely úplatné licence k Software můžete být pouze fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou.

1.4.        Ceník“ je ceník uvedený na Webové stránce obsahující ceny za jednotlivé Námi poskytované licence, jakož i rozsah možnosti jejich užívání (počet Stanic, Oprávněných osob apod.) a délku jejich trvání. Ceny můžeme měnit a jsou platné vždy ke dni provedení vaší jednotlivé objednávky.

1.5.        Dokumentace“ je dokumentace obsahující specifikaci Software a požadavky na jeho užívání (kupř. výkon Stanice, podporovaný operační systém apod.) dostupná na Webové stránce.

1.6.        Oprávnění uživatelé“ jsou kupř. vaši zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé, studenti, žáci a učitelé, kterým jste umožnili užívat Software na základě práv udělených podle Smlouvy. Oprávněným uživatelem jste také vy.

1.7.        „Podmínky“ jsou tyto obchodní a licenční podmínky společně s dalšími dokumenty, na které zde odkazujeme.

1.8.        „Smlouva je smlouva popsaná v odst. 1.1.

1.9.        Software“ je on-premise instalovaný software profiCAD určený zejména pro tvorbu elektro (silnoproud i slaboproud), hydraulické, pneumatické a jiné druhy technické dokumentace. Jednotlivé funkcionality Software jsou popsány v Dokumentaci.

1.10.     Stanice“ je jeden osobní počítač, server nebo jiné zařízení s podporovaným operačním systémem.

1.11.     Webová stránka“ je Naše webová stránka https://www.proficad.cz.

2.            Licence

2.1.        Licence. Okamžikem zaplacení ceny za poskytnutí licence, vám poskytujeme nevýhradní licenci k užívání Software a související Dokumentace. Licence je udělena výlučně pro interní účely Oprávněných uživatelů.

2.2.        Trial. Pouze jednou od Nás můžete získat 30denní bezplatnou trial licenci k Software, která obsahuje všechny funkcionality Software, a to zejména za účelem otestování funkcí a vašeho rozhodnutí o pořízení širší licence. Na užívání Software na základě trial licence se tyto Podmínky použijí obdobně s tím rozdílem, že neodpovídáme za žádné vady Software ani za škodu způsobenou jeho užíváním, s čímž výslovně souhlasíte.

2.3.        Demo verze. Na Webové stránce je k dispozici ke stažení bezplatná a časově neomezeně dostupná demo verze Software pro nekomerční využití s omezenými funkcemi (tzv. verze pro domácnost nebo home verze). I k té vám poskytujeme nevýhradní licenci k užívání. Demo verze je poskytnuta tak, „jak je“. Neodpovídáme za žádné vady Software ani za škodu způsobenou jejím užíváním, ani k ní neposkytujeme žádný servis, s čímž výslovně souhlasíte.

3.            Omezení Licence

3.1.        Omezení. Licence je omezena rozsahem uvedeným v Ceníku pro jednotlivé Námi poskytované licence, například počtem Stanic, Oprávněných uživatelů, délkou trvání licence, (ne)možnosti komerčního využití, apod. Územně není licence omezena. Nesmíte užívat Software ani Dokumentaci v rozsahu, jakém vám to Smlouva výslovně neumožňuje. Zejména nesmíte:

a)            v rozsahu jakém toto omezení umožňují ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit, rozmnožovat ani jinak reprodukovat Software. Dále nesmíte zhotovovat záložní rozmnoženiny (s výjimkou uchování instalačního programu), rozšiřovat, pronajímat a půjčovat Software, vystavovat Software ani jej sdělovat veřejnosti,

b)            Software měnit, dekompilovat, rozkládat, zpětně překládat nebo do něj jinak zasahovat nebo se jiným způsobem snažit získat jeho zdrojový kód,

c)            používat jakékoliv hardwarové nebo softwarové prostředky, které sdružují více zařízení nebo uživatelů k obejití množstevního omezení licence (zákaz multiplexingu),

d)            odstraňovat nebo měnit jakékoliv upozornění o právech k Software nebo Dokumentaci,

e)            licenci ani žádnou její část podlicencovat ani postoupit třetím osobám (s výjimkou Oprávněných uživatelů), ani nesmíte třetím osobám zpřístupnit svůj licenční klíč,

f)             obcházet nebo porušovat jakékoli zabezpečení používané v Software nebo Software používat jinak než jako Oprávněný uživatel s použitím svých vlastních platných přístupových údajů a licenčních klíčů. Současně se nesmíte snažit žádným jiným způsobem prolomit bezpečnostní opatření Software,

g)            užívat Software pro účely konkurenční analýzy služeb, vývoje, poskytování nebo používání konkurenční služby nebo produktu nebo pro jakýkoli jiný účel, který je vůči Nám konkurenční,

h)            užívat Software ve spojení se systémy důležitými z hlediska bezpečnosti nebo jinými systémy, v nichž by užívání nebo selhání Software mohlo vést ke zranění osob nebo k fyzické či majetkové škodě, ani

i)             užívat Software způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy.

3.2.        SW třetích stran. Pokud by Software obsahoval komponenty licencované třetími stranami, včetně komponent s otevřeným zdrojovým kódem (open source), pak se tyto komponenty řídí vlastními podmínkami. Seznam případně použitých komponent třetích stran spolu s jejich podmínkami naleznete v Dokumentaci.

3.3.        Výhrada práv. Veškerá práva k Software náleží a zůstanou pouze Nám a veškerá práva ke komponentám třetích stran náleží příslušným třetím stranám. Neudělujeme vám žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k Software ani jiným dílům, které jsou jeho součástí, s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.

3.4.        Dodání a licenční klíč. Software vám zpřístupníme ke stažení z Webové stránky. Instalaci provedete sami v souladu s Dokumentací. Pro užívání všech funkcionalit Software dle poskytnuté licence budete vyzváni k zadání licenčního klíče. Licenční klíč je nepřenositelný a dále neprodejný a můžete ho využívat jenom vy pro účely a v rozsahu vám poskytnuté licence. Licenční klíč si uschovejte pro případnou reinstalaci na novou Stanici. Licenční klíč Vám zašleme do 3 pracovních dní po úhradě ceny za poskytnutí licence, a to prostřednictvím vašeho kontaktního e-mailu uvedeného v rámci objednávkového formuláře na Webových stránkách.

3.5.        Kontrola. Do 3 pracovních dní od zaslání licenčního klíče můžete zkontrolovat, zda Software odpovídá sjednané specifikaci. Pokud se domníváte, že Software sjednané specifikaci neodpovídá (zejména neodpovídá trial verzi se všemi funkcemi, kterou jste měli možnost vyzkoušet), musíte Nám ve stejné lhůtě zaslat písemné oznámení vad s podrobným popisem nesouladu. Pokud Nám ve lhůtě pro kontrolu uvedené v tomto odstavci nedoručíte písemné oznámení, tak Software akceptujete bez výhrad. K akceptaci dle tohoto ustanovení dochází dále v případě, že začnete Software užívat nad rámec jeho testování, byť jen částečně.

3.6.        Deaktivace. Nad rámec dalších případů vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů Vám můžeme přístup k užívání Software znemožnit, pokud:

a)            obdržíme příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který Nám ukládá tak učinit. Rovněž pokud zjistíme, že orgán státní správy nebo jiný orgán se zákonnou pravomocí zavedl nový, nebo upravil stávající, zákon, pravidlo, nařízení, výklad nebo rozhodnutí, v jehož důsledku by bylo plnění kterékoli části Smlouvy z naší strany protiprávní nebo jinak nezákonné,

b)            nedodržujete Smlouvu nebo užíváte Software nad rámec udělených práv nebo k účelu, který Smlouva nepovoluje, nebo že se podílíte na podvodných nebo nezákonných činnostech.

4.            Vaše povinnosti

4.1.        Obecně. Po celou dobu trvání licence zajistíte a budete dodržovat adekvátní bezpečnostní opatření, abyste ochránili Software před neoprávněným zpřístupněním, užitím či zveřejněním. Dále budete dozorovat a řídit přístup Oprávněných uživatelů k Software a jeho užití tak, aby k němu docházelo výlučně v souladu se Smlouvou.

4.2.        Vaše odpovědnost. Nesete výhradní odpovědnost za:

a)            seznámení se s funkcionalitami Software před zakoupením licence, a to kupř. v rámci bezplatné trial verze Software,

b)            vaše zařízení a systémy a za to, že splňují požadavky uvedené v Dokumentaci. Pokud tyto požadavky nesplníte, Software nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec,

c)            používání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů Oprávněných uživatelů před neoprávněným použitím, a

d)            veškerý přístup k Software a jeho užívání prostřednictvím vašich zařízení nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě,

e)            pravidelné zálohování vašich výkresů, značek a vytvořené dokumentace mimo prostředí Software (kupř. na externí harddisk, flashdisk, cloud apod.), za jejichž ztrátu žádným způsobem neručíme.

4.3.        Konkurenční doložka. Zavazujete se, že nebudete po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 2 let po jejím ukončení vyvíjet, prodávat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám žádný software nebo službu, které plní stejný nebo podobný účel nebo které mají stejné či podstatně podobné funkcionality jako Služba nebo Software, a že s takovou činností nebudete ani pomáhat jiné osobě. Pokud porušíte ustanovení tohoto odstavce, zaplatíte Nám smluvní pokutu 1 milion Kč.

5.            SERVISNÍ PODPORA a údržba

5.1.        Standardní rozsah. Od zakoupení licence vám budeme poskytovat podporu v rozsahu tohoto článku 5. Pro užívání Software pod demo licencí není podpora poskytována vůbec, s čímž výslovně souhlasíte.

5.2.        Podpora. Podpora zahrnuje odpovídání na dotazy Oprávněných uživatelů týkající se běžného užívání a nastavení Software v souladu s Dokumentací. Podporu poskytujeme na žádost prostřednictvím formuláře na Webových stránkách. Nezaručujeme, že na všechny dotazy bude poskytnuta odpověď, nebo že bude problém zcela vyřešen. K vyřešení problémů vyvineme přiměřené úsilí. Vaše požadavky na nové funkce Software nemusí být vůbec zohledněny. V některých případech je ale můžeme dle Našeho uvážení zapracovat do software v rámci údržby.

5.3.        Údržba. Podstatou údržby je vydávání updatů a upgradů dle našeho uvážení.

5.4.        Update. Update je poskytován zdarma a lze jej instalovat přímo v uživatelském rozhraní Software. Updatem se rozumí menší změna Software, při které se mění číslo verze Software za tečkou, (např. z verze 8.1 na verzi 8.2).

5.5.        Upgrade. Upgrade je poskytován za úplatu. Aby nedocházelo k nechtěným instalacím upgradů, které jste nezamýšleli koupit, lze je instalovat pouze manuálně. Tedy stáhnutím upgradu Software z Webových stránek a jeho ruční instalací. Upgradem se rozumí větší změna Software, při které se mění hlavní číslo verze programu před tečkou (např. z verze 8 na verzi 9). Pokud máte zakoupenu nižší verzi Software, bude vám nová verze po upgradu nabídnuta s 50 % slevou. Pokud jste za nižší verzi Software zaplatili v posledních 6 měsících před datem vydáním upgradu, máte možnost stáhnout si upgradovanou verzi zdarma. Koupě upgradu není povinná. Software ve verzi před upgradem bude fungovat i nadále, ale nebude mu poskytována žádná podpora a údržba.

5.6.        Vadné plnění servisní podpory. Dohodli jsme se, že plnění poskytnuté servisní podpory je vadné, pouze pokud neodpovídá ujednáním Smlouvy. Případné vady se zavazujete vytknout ve lhůtě pro kontrolu, která činí 3 pracovní dní od poskytnutí každého jednotlivého plnění. Za později vytknuté vady neodpovídáme a práva z vad vytknutých po uplynutí lhůty/doby dle předchozí věty zanikají. Případné Námi potvrzené vady odstraníme jejich opravením nebo dodáním náhradního postupu, při kterém se neprojevují (workaround).

5.7.        Omezení. Podpora a údržba je poskytována maximálně po dobu 2 let od zakoupení licence a současně pouze pro aktuální verzi Software (co do čísla verze před tečkou). Tedy, pokud vyjde nový upgrade Software dříve než po uplynutí 2 let od zakoupení licence a vy se rozhodnete nenainstalovat ho, nebude vám podpora a údržba dále poskytována.

5.8.        Odesílání chybových stavů. Souhlasíte s tím, že za účelem vylepšování Softwaru Nám budou ze Softwaru automaticky zasílány chybové stavy, které se vyskytnou při jeho užívání. Rozsah zaslané informace je omezen na technický problém ve zdrojovém kódu Software a neobsahuje žádné osobní údaje ani dokumentaci, kterou vytváříte.

6.            cena a platební podmínky

6.1.        Cena. Ceny jsou uvedeny v Ceníku a liší se v závislosti na zvolené licenci. Zavazujete se nám za zvolenou licenci zaplatit cenu jednorázově na základě zálohové faktury, kterou vystavíme do 10 dnů po uzavření Smlouvy. V některých státech mimo Českou republiku je možné využít platební bránu Digital River a v takovém případě souhlasíte s jejich podmínkami užívání dostupnými na https://www.digitalriver.com. V obou případech vám po připsání ceny na Náš bankovní účet zašleme finální fakturu. Při platbě platební bránou bude kontaktování vaší banky nebo poskytovatele kreditní/debetní karty a odmítnutí, zrušení nebo napadení stržení jakékoli částky splatné v souvislosti s vaším užíváním Software ("Chargeback") považováno za porušení vašich platebních povinností. Vyhrazujeme si právo zpochybnit jakýkoli přijatý Chargeback. Vyhrazujeme si rovněž právo okamžitě a bez předchozího upozornění zneplatnit váš licenční klíč k Software v případě, že obdržíme oznámení o Chargebacku. Můžeme podniknout přiměřené kroky k omezení vašeho budoucího užívání Software, pokud se domníváme, že jste o Chargeback požádali se zlým úmyslem.

6.2.        DPH. Pokud se nedohodneme jinak, tak veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, kterou vám budeme účtovat v souladu s právními předpisy a vy se ji zavazuje zaplatit nad rámec uvedených cen.

6.3.        Další daně. Ceny nezahrnují ani žádné jiné daně nebo poplatky. Pokud budete povinni provést jakýkoliv odpočet z platby ceny (například zaplatit srážkovou daň z příjmu), musíte Nás o takové skutečnosti nejprve informovat. My jsme oprávněni fakturovanou cenu navýšit tak, abychom vždy obdrželi čistou částku, která by Nám náležela bez jakýchkoliv prováděných odpočtů a srážek.

6.4.        Splatnost. Faktury budou mít splatnost alespoň 14 dní od vystavení.

6.5.        Fakturace. Faktury vám budeme zasílat elektronicky na e-mailovou adresu vaší kontaktní osoby uvedenou v objednávkovém formuláři. Cenu Nám zaplatíte převodem na účet označený ve faktuře, přitom použijete veškeré uvedené platební identifikátory (např. variabilní symbol).

6.6.        Prodlení. Pokud se dostanete do prodlení s platbou jakékoliv dlužné částky, můžeme vám naúčtovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Kromě toho Nám uhradíte veškeré náklady vzniklé při vymáhání opožděných plateb, včetně nákladů právního zastoupení, soudních nákladů a poplatků inkasní agentuře. Pokud nezaplatíte dlužnou částku ani do 15 dnů, můžeme Vám znemožnit přístup k Software, deaktivovat poskytnutý licenční klíč a pozastavit poskytování servisu až do úplného zaplacení celé dlužné částky. Znemožněním přístupu k Software dle tohoto odstavce nám nevzniká žádná povinnost nebo odpovědnost vůči vám nebo jiné osobě. Vaše platební závazky nejsou dotčeny událostmi vyšší moci.

6.7.        Licenční audit. Jsme oprávnění kdykoliv dálkovým přístupem ověřovat rozsah užívání Software a dodržování množstevních omezení. Pokud budeme mít vážné podezření, že porušujete povinnosti vyplývající ze Smlouvy, můžeme provést audit činností nabyvatele ve vztahu k Software. Audit musí být proveden tak, aby byly minimalizovány dopady na vaši běžnou provozní činnost. Pokud je to rozumné a možné s ohledem na dané okolnosti, informujeme vás o svém záměru provést audit předem. Zavazujete se poskytnout Nám veškerou potřebnou součinnost a dodržovat pokyny Naše i auditorů, popřípadě zajistit součinnost dalších osob. Nesete veškeré náklady, které vám v souvislosti auditem vzniknou.

7.            Mlčenlivost

7.1.        Důvěrné informace. Při plnění Smlouvy může kdokoliv z nás (jako poskytující strana) zpřístupnit své důvěrné informace tomu druhému (jako přijímající straně). Důvěrné informace jsou neveřejné informace obchodní, finanční, technické, provozní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by přijímající strana měla považovat za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Jedná se zejména o informace o obchodní plány, know-how, ceny, přístupové údaje a hesla do Služby. Důvěrné informace nejsou informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než jednáním nebo opomenutím přijímající strany nebo byly v držení přijímací strany před datem uzavření Smlouvy.

7.2.        Mlčenlivost. Přijímající strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytující strany. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana užívat pouze v souladu se Smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy, nesmí přijímající strana zveřejňovat, sdělovat ostatním ani jinak používat důvěrné informace poskytující strany.

7.3.        Povolené zpřístupnění. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana zpřístupnit svým pracovníkům či spolupracovníkům pouze za předpokladu, že je zaváže povinností mlčenlivosti přinejmenším v takovém rozsahu, v jakém to po přijímající straně vyžaduje Smlouva, a pouze v rozsahu nezbytném ke splnění její povinností v souladu se Smlouvou. Za porušení mlčenlivosti způsobené osobami, kterým důvěrné informace zpřístupnila, odpovídá přijímající Strana, jako by mlčenlivost porušila sama.

7.4.        Výjimky. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrnou informaci poskytující strany vyplývá z právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

7.5.        Délka trvání. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání obchodního tajemství a ve vztahu k ostatním důvěrným informacím po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím skončení, nezveřejní-li poskytující strana konkrétní důvěrnou informaci dříve. Na žádost poskytující strany vrátí nebo zničí přijímající strana důvěrné informací poskytující strany, které přijímající strana není povinna uchovávat dle právních předpisů.

8.            právní odpovědnost

8.1.        Porušení práv. Pokud Software podle Našeho názoru porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran, můžeme podle Našeho uvážení a na Naše náklady:

a)            pro vás získat právo užívat Software v souladu se Smlouvou,

b)            upravit Software tak, aby neporušoval práva a zároveň poskytoval podobnou funkčnost.

8.2.        Odškodnění. Zavazujete se Nás odškodnit a ochránit před všemi škodami, včetně sankcí, pokut a nákladů právního zastoupení, které mohou vzniknout v souvislosti s nárokem nebo tvrzením třetí strany souvisejícím s:

a)            vašimi daty nebo jejich zpracováním,

b)            týkajícím se skutečností, které by v případě, že by byly pravdivé, představovaly porušení jakéhokoli vašeho prohlášení nebo povinnosti dle Smlouvy,

c)            týkající se Vašeho jednání nebo opomenutí v souvislosti se Smlouvou, nebo

d)            v souvislosti s užíváním Software Oprávněným uživatelem, které je mimo účel, rozsah nebo způsob použití povolený Smlouvou nebo jakýmkoli způsobem v rozporu s Našimi pokyny.

8.3.        Zřeknutí se záruk. Software je poskytován "tak, jak je". Pokud se výslovně nedohodneme jinak, neposkytujeme vám jakoukoli záruku, že je Software vhodný pro určitý účel, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jakýmkoli softwarem, systémem nebo jinými službami, nebo že bude bezpečný, přesný nebo bez chyb. Nezaručujeme, že bude Software dostupný nebo že bude fungovat bez přerušení. Všechny případně použité materiály třetích stran včetně open-source jsou poskytovány "tak, jak jsou" a jakékoli prohlášení nebo záruka týkající se materiálů třetích stran je výhradně mezi vámi a poskytovatelem materiálů třetích stran. S uvedeným omezením odpovědnosti výslovně souhlasíte.

8.4.        Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy neneseme odpovědnost za ušlý zisk, nemožnost užívat Software nebo přerušení jeho poskytování ani za ztrátu, poškození nebo obnovení vašich dat nebo porušení jejich bezpečnosti. Naše povinnost nahradit škodu vám vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související je v souhrnu omezena. Omezení odpovídá 100 % ceny, kterou jste Nám zaplatili na základě Smlouvy za poskytnutí licence nebo za poslední provedený upgrade předcházející události, která vedla ke vzniku nároku na náhradu takové škody, dle toho, která částka je menší.

8.5.        Výhradnost. Tento článek 8 upravuje veškerou Naši odpovědnost vyplývající ze Smlouvy. Výslovně se vzdáváte jakýchkoliv práv zde neuvedených a výslovně souhlasíte s výše uvedeným omezením odpovědnosti. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností.

9.            skončení smlouvy

9.1.        Ukončení Smlouvy. Nad rámec jiných práv ukončit Smlouvu uvedených v těchto Podmínkách:

a)            kdokoliv z nás může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud ten druhý podstatně poruší Smlouvu a takové porušení není schopen napravit, nebo je schopen napravit, ale zůstane nenapraveno 30 dní po obdržení písemného oznámení druhé strany o takovém porušení. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména porušení licenčních podmínek nebo povinnosti mlčenlivosti,

b)            kdokoliv z nás může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud se druhá strana dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů účinných ke dni výpovědi, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení proti své osobě (dlužnický návrh), nebo vstoupí do likvidace, a

c)            My můžeme Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud nezaplatíte jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti, a toto prodlení trvá déle než 15 dní nebo pokud porušíte odst. 3.1 těchto Podmínek,

d)            Smlouva skončí uplynutím doby, po kterou byla licence poskytnuta, pokud v mezidobí nedojde k zakoupení další licence.

9.2.        Postup po ukončení Smlouvy. Nedohodneme-li se jinak, tak ukončením Smlouvy:

a)            po uplynutí dalších 3 měsíců můžeme zničit a trvale vymazat všechna vaše data a důvěrné informace (pokud bychom nějaké měli k dispozici),

b)            jste povinni okamžitě ukončit užívání Software a do 15 dnů nebo na Naši písemnou žádost trvale vymazat veškeré Námi předané materiály a Naše důvěrné informace ze všech vašich systémů a písemně Nám potvrdit, že jste tuto povinnost splnili,

c)            pokud Smlouva nestanoví jinak, ukončení Smlouvy nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit sjednanou cenu, respektive vám ani nevzniká žádný nárok na vrácení jakékoli její části,

d)            dojde k deaktivaci funkcí dostupných v plné verzi Software na funkce dostupné pro demo verzi.

9.3.        Přetrvávající ustanovení. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení.

10.         Závěřečná ustanovení

10.1.     Osobní údaje. Zásady zpracování osobních údajů a případné související dokumenty jsou dostupné na Webové stránce pod odkazem https://www.proficad.cz/privacy.aspx a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

10.2.     Oznámení. Komunikovat spolu budeme zejména elektronicky prostřednictvím elektronických formulářů na Webových stránkách nebo pomocí e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.

10.3.     Úplná dohoda. Smlouva představuje naši úplnou dohodu ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu Smlouvy. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi dokumenty tvořícími Smlouvu se použijí dokumenty v následujícím pořadí: nejprve objednávkový formulář, pak tělo těchto Podmínek a následně zbývající dokumenty, na které zde odkazujeme. 

10.4.     Zákaz postoupení. Nikdo z nás není oprávněn postoupit Smlouvu nebo jakýkoliv nárok, právo či pohledávku z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.5.     Vyšší moc. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy. Událostí vyšší moci nejsou dotčeny platební závazky stran. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie, kybernetické útoky (například DDoS), omezení vývozu nebo dovozu, kvóty nebo jiné omezení či zákaz, pád vlády, výpadky energie, telekomunikací či dopravy. Pokud případ vyšší moci přetrvává déle než 30 dní, můžeme Smlouvu ukončit.

10.6.     Změna. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

10.7.     Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na její zbývající části. Vzájemně se zavazujeme nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou, se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

10.8.     Rozhodné právo a příslušnost soudů. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí výhradně právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Spory vzniklé ze Smlouvy budou rozhodovány výhradně soudy České republiky věcně a místně příslušnými podle Našeho sídla.

10.9.     Účinnost. Tyto Podmínky jsou účinné od 1.12.2023.

chat support